L’Avet Llar d’infants

WEB: Política de PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
Carrasco Gordón, María del Carmen és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les teves dades personals?
Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament
són:

-Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
-Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
-Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
-Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.
Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:
-Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí
informatiu.
-Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques,
etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o
mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari
per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de
les dades o la seva destrucció total.
A qui facilitem les teves dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al
desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis
relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes
de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?
Els drets que té l’USUARI són:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control www.aepd.es si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Carrasco Gordón, María del Carmen. C/ Ventura i Gassol, 5 Bis. 08980 SANT FELIU DE
LLOBREGAT (BARCELONA). E-mail: mc.carrasco@lavet.es
2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps,
marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.
3. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades
personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i
LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament
amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i
transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari
en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives
apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal
de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè
puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través
de Carrasco Gordón, María del Carmen. C/ Ventura i Gassol, 5 Bis. 08980 SANT FELIU DE
LLOBREGAT (BARCELONA). E-mail: mc.carrasco@lavet.es

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS
1. INFORMACIÓ A L’USUARI
Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
Carrasco Gordón, María del Carmen, d’ara endavant, el RESPONSABLE, informa l’USUARI que ha
procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo i
Google+, que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme
en aquestes xarxes socials i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
Perquè tractem les teves dades personals?
Finalitat del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les
següents operacions:
Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable.
Interactuar a través dels perfils oficials.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l’interessat ha donat el seu consentiment per al
tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques. L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE, tot mostrant
interès en la informació que s’hi publiqui, per tant, a l’hora de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.
L’USUARI pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social,i
configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
El RESPONSABLE té accés i tracta la informació pública de l’USUARI, especialment, el seu nom de
contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la pròpia xarxa social únicament s’incorporaran a un
fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la sol·licitud de l’USUARI.
Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment
prestat tal com s’indica en aquesta política de privacitat.

A qui facilitem les teves dades personals?
Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’usuari a través de les xarxes socials del
RESPONSABLE, incloses les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que
l’USUARI faci servir, de manera que podrà quedar a disposició pública d’altres tercers usuaris de les
xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar la informació que vulgui fer
pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com ara
qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui utilitzar.
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social excepte, si fos
imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?
Drets que té l’usuari: només es podran exercir en relació a la informació que es trobi sota el control del
RESPONSABLE.
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu
tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Carrasco Gordón, María del Carmen. C/ Ventura i Gassol, 5 Bis. 08980 SANT FELIU DE
LLOBREGAT (BARCELONA). Email: mc.carrasco@lavet.es
2. ÚS DEL PERFIL
El RESPONSABLE farà les següents accions:
Accés a la informació pública del perfil.
Publicació en el perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del
RESPONSABLE.
Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’USUARI.
L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i
restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de
privacitat.

3. PUBLICACIONS
L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar-hi
comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia admès per la
xarxa. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.
Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.
En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense
comunicació prèvia, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.
El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un USUARI.
L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran visualitzades pels altres usuaris, de
manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no s’emmagatzemaran en cap fitxer per part del
RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

4. DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

Es prohibeix als menors de 18 anys accedir i registrar-se a les xarxes socials del RESPONSABLE. Per la
seva banda, si l’USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant un document vàlid que acrediti la representació.
El RESPONSABLE queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús
de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del
RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor d’edat, no ha de registrar-se, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
Carrasco Gordón, María del Carmen, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.
Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.
Carrasco Gordón, María del Carmen es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de Carrasco Gordón, María del Carmen].

1. DADES IDENTIFICADORES
Nom del domini: http://www.lavet.es/
Nom comercial: LAvet Llar d Infants
Denominació social: Carrasco Gordón, María del Carmen
NIF: 46677910P
Domicili social: C/ Ventura i Gassol, 5 Bis. 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Telèfon: 636174307
e-mail: mc.carrasco@lavet.es
Inscrita al Registre (Mercantil/Públic):

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de http://www.lavet.es/.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.
Per efectuar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic mc.carrasco@lavet.es.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al RESPONSABLE.

Ús de Cookies
Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i per mostrar-vos publicitat personalitzada segons un perfil elaborat a partir dels vostres hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). A tots els usuaris que visiten el web se’ls informa de l’ús d’aquestes cookies mitjançant un banner flotant. En cas d’acceptar-ne l’ús, el banner desapareixerà, encara que en tot moment podran revocar el consentiment i obtenir més informació tot consultant la nostra Política de cookies.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri
que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini
utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.
4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a SANT FELIU DE LLOBREGAT.